მომხმარებლის ხმა
პირადი ინფორმაცია
ინფორმაცია პრეტენზიის განმცხადებლის შესახებ (ივსება იმ შემთხვევაში თუ პრეტენზიის წარმდგენი და კლიენტი სხვადასხვა პირია)
მაგ. ოჯახის წევრი, ახლო ნათესავი, მეგობარი და ა.შ
ინფორმაცია სადაზღვევო პროდუქტ(ებ)ის ან მომსახურებ(ებ)ის შესახებ მონიშნეთ ის პროდუქტ(ებ)ი, რომლის მომსახურების გამოც გამოთქვამთ პრეტენზიას
პრეტენზიის ტიპი
რა ფორმით გსურთ პასუხის მიღება
მოგვიყევით დეტალურად იმ შემთხვევის შესახებ, რამაც გამოიწვია თქვენი უკმაყოფილება. ჩვენი ხარისხის მართვის გუნდი მაქსიმალურად შეეცდება მის გარკვევას და თქვენს დახმარებას.
დეკლარაცია
1
განაცხადში მითითებული მონაცემები არის უტყუარი და ზუსტი განაცხადის წარმოდგენისათვის გამაჩნია სათანადო უფლებამოსილება ან/და მოპოვებული მაქვს ყველა საჭირო თანხმობა/ნებართვა;
2
სრულად ვარ პასუხისმგებელი განაცხადის მზღვევლისთვის წარდგენის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე;
3
ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა. სადაზღვევო კომპანია “არდი” მადლობას გიხდით ღირებული ინფორმაციის მოწოდებისთვის
ინფორმაცია

გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და გვაცნობოთ თქვენი აზრი ჩვენს შესახებ. ჩვენი მიზანია ორიენტირებული ვიყოთ თქვენს მოთხოვნებზე

გაეცანით პრეტენზიების განხილვის ინსტრუქციას. იხილეთ მიმაგრებული ფაილი.

პრეტენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 2 სამუშაო დღეში, მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენს შეტყობინებაზე პასუხისმგებელი პირისა და დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ;

10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ ამომწურავ პასუხს თქვენს პრეტენზიაზე;

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოხსენებულ ვადაში ვერ ვახერხებთ ამომწურავი პასუხის მოწოდებას, გატყობინებთ მიზეზს და მაქსიმალურ ვადას.

გახდი ჩვენი პარტნიორი
თუ გსურთ არდისთან პარტნიორობა, მოგვწერეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
დაგვეკონტაქტეთ
ინფორმაცია
ინფორმაცია

გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და გვაცნობოთ თქვენი აზრი ჩვენს შესახებ. ჩვენი მიზანია ორიენტირებული ვიყოთ თქვენს მოთხოვნებზე

გაეცანით პრეტენზიების განხილვის ინსტრუქციას. იხილეთ მიმაგრებული ფაილი.

პრეტენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 2 სამუშაო დღეში, მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენს შეტყობინებაზე პასუხისმგებელი პირისა და დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ;

10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ ამომწურავ პასუხს თქვენს პრეტენზიაზე;

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოხსენებულ ვადაში ვერ ვახერხებთ ამომწურავი პასუხის მოწოდებას, გატყობინებთ მიზეზს და მაქსიმალურ ვადას.