მომხმარებლის ხმა
პირადი ინფორმაცია
ინფორმაცია პრეტენზიის განმცხადებლის შესახებ (ივსება იმ შემთხვევაში თუ პრეტენზიის წარმდგენი და კლიენტი სხვადასხვა პირია)
მაგ. ოჯახის წევრი, ახლო ნათესავი, მეგობარი და ა.შ
ინფორმაცია სადაზღვევო პროდუქტ(ებ)ის ან მომსახურებ(ებ)ის შესახებ მონიშნეთ ის პროდუქტ(ებ)ი, რომლის მომსახურების გამოც გამოთქვამთ პრეტენზიას
პრეტენზიის ტიპი
რა ფორმით გსურთ პასუხის მიღება
მოგვიყევით დეტალურად იმ შემთხვევის შესახებ, რამაც გამოიწვია თქვენი უკმაყოფილება. ჩვენი ხარისხის მართვის გუნდი მაქსიმალურად შეეცდება მის გარკვევას და თქვენს დახმარებას.
დეკლარაცია
1
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს შესახებ. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ თქვენს მაქსიმალურ კმაყოფილებაზე და მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანის უკუკავშირი.
2
სრულად ვარ პასუხისმგებელი განაცხადის მზღვევლისთვის წარდგენის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე;
3
ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა. სადაზღვევო კომპანია “არდი” მადლობას გიხდით ღირებული ინფორმაციის მოწოდებისთვის
ინფორმაცია

გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს შესახებ. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ თქვენს მაქსიმალურ კმაყოფილებაზე და მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანის უკუკავშირი.

გაეცანით პრეტენზიების განხილვის ინსტრუქციას. იხილეთ მიმაგრებული ფაილი.

პრეტენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 2 სამუშაო დღეში, მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენს შეტყობინებაზე პასუხისმგებელი პირისა და დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ;

10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ ამომწურავ პასუხს თქვენს პრეტენზიაზე;

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოხსენებულ ვადაში ვერ ვახერხებთ ამომწურავი პასუხის მოწოდებას, გატყობინებთ მიზეზს და მაქსიმალურ ვადას.

გახდი ჩვენი პარტნიორი
თუ გსურთ არდისთან პარტნიორობა, მოგვწერეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
დაგვეკონტაქტეთ
ინფორმაცია
ინფორმაცია

გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს შესახებ. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ თქვენს მაქსიმალურ კმაყოფილებაზე და მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანის უკუკავშირი.

გაეცანით პრეტენზიების განხილვის ინსტრუქციას. იხილეთ მიმაგრებული ფაილი.

პრეტენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 2 სამუშაო დღეში, მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენს შეტყობინებაზე პასუხისმგებელი პირისა და დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ;

10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ ამომწურავ პასუხს თქვენს პრეტენზიაზე;

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოხსენებულ ვადაში ვერ ვახერხებთ ამომწურავი პასუხის მოწოდებას, გატყობინებთ მიზეზს და მაქსიმალურ ვადას.